author Hotline: 098.233.6899

So sánh các bảng liệt kê

Thông tư 01/2021/TT-BXD về QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng

Thông tư 01/2021/TT-BXD về QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng

BỘ XÂY DỰNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 01/2021/TT-BXD Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2021   THÔNG TƯ BAN HÀNH QCVN 01:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và […]

Thông tư 13/2019/TT-BTNMT Quy định lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Thông tư 13/2019/TT-BTNMT Quy định lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 13/2019/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2019   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG […]


098.233.6899