author Hotline: 098.233.6899

So sánh các bảng liệt kê

Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất

Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 01/2021/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2021 ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG HỆ SỐ THEO QUY […]

Quyết định 548/QĐ-BCĐ năm 2020 về Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) ban hành

Quyết định 548/QĐ-BCĐ năm 2020 về Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) ban hành

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 548/QĐ-BCĐ Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT THI […]


098.233.6899