author Hotline: 098.233.6899

So sánh các bảng liệt kê

Luật Xây dựng sửa đổi 2020

Luật Xây dựng sửa đổi 2020

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 62/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2020   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa […]

Luật Kiến trúc 2019 

Luật Kiến trúc 2019 

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 40/2019/QH14 Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2019   LUẬT KIẾN TRÚC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Kiến trúc. Chương […]


098.233.6899